Nguyễn Thanh Sang, Tác giả tại Giấy Dán TƯờng
Gọi Ngay