Nguyễn Thanh Sang, Tác giả tại Giấy Dán TƯờng - Trang 3 trên 65
Gọi Ngay