Nguyễn Thanh Sang, Tác giả tại Giấy Dán TƯờng - Trang 65 trên 65
Gọi Ngay